spare part

MLC08-W04

โถสุขภัณฑ์ MLC08-W04

โถสุขภัณฑ์พร้อมชุดอุปกรณ์ฝาครอบอะครีลิค อ่างล้างมือระบบนำน้ำกลับมาใช้ชำระสิ่งปฏิกูลใส่ พร้อมช่องปลูกต้นไม้ช่องใส่น้ำหอม ที่ใส่กระดาษชำระ