MOGEN บรรยายให้ความรู้ เรื่องสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ ม.ขอนแก่น

MOGEN บรรยายให้ความรู้ เรื่องสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ ม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด จัดบรรยายความรู้ สุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสถาปัตย์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และการเลือกสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น