MOGEN ร่วมงาน LAO BUILD ทัศนศึกษาวังเวียง - เวียงจันทร์

MOGEN ร่วมงาน LAO BUILD ทัศนศึกษาวังเวียง - เวียงจันทร์

บริษัท โมเก้น(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา งาน Lao Build 2018

ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ National Convention Center เวียงจันทร์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมทัศนศึกษาวังเวียง - เวียงจันทร์

จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์ในกลุ่มสถาปนิกในภูมิภาคอีสาน

จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสานสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์