MOGEN ได้จัดกิจกรรม SAFE WEEK ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2562

MOGEN ได้จัดกิจกรรม SAFE WEEK ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2562

บริษัท MOGEN ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม SAFE WEEK ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่องการลดอุบัติเหตุในการทำงาน การปฏิบัติอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในกระบวนการทำงาน ทำให้แน่ใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการขนย้ายที่ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้สาระความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และภายในงานมีการจัดการแข่งขันและมอบรางวัลในหลักการ 5 ส. แก่พนักงานอีกด้วย